ilek-apenyarlap ran?

what's it like?

arlkeny-arlkeny
stripy

id:7238 order:677

Rtnwem arlkeny-arlkeny aneyel.
The snake is stripy.