iwenhe-arteke unte awelheme?

how are you feeling?

apure
apure-irreme
shame, become embarrassed

id:7737 order:626

Atyenge ipmenhe apure- irreme.
My grandmother is feeling embarrassed.