iwenhe-arteke unte awelheme?

how are you feeling?

artneme
arrangkeme
cry

id:7736 order:624

Ampe akweke nhenhe merneke angayakwe artneme.
The child is crying because she's hungry for food.