kwatye

water

atnyeme
angerneme
dig soakage

id:7415 order:220

Arelhele ngentye tyampitele angerneme kwatye antywetyeke.
The woman is digging a soakage with a tin to get a drink of water.