ure

fire

irrweltye
ngkweltye-ngkweltye
kindling, bits and pieces of wood

id:7622 order:488

Artwele ngkweltye-ngkweltye ureke kutyeme.
The man is gathering bits and pieces of wood for a fire.