arrentye akweke areye

insects

iwenye
mosquito

id:7523 order:365

Arlenngenge irrperlenge-arle iwenye arratentye-akngerre.
Mosquitoes come out when the sun goes down.