uṟutja tjuṯa

water dwellers

kurtji-kurtji
tadpole

id:9767 order:257

Kurtji-kurtji tjuṯa uṟungka nyinara puḻkaringkula ngaṉngiringkupai.
Tadpoles live in surface water and as they grow they turn into frogs.