maku

edible grubs

maku ilykuwara
witchetty grub

id:9953 order:512

Nyangatja pula maku ilykuwara wayatjarangka tjunu ngula ngalkuntjikitjangku.
Those two put these witchetty grubs in a billycan for eating later.