kapi, mina, kumpili, uṟu, yuṟu

water

mina ilu
kapitjiratja
thirsty

id:9761 order:250

Wati nyangatja kuḻi puḻkangka ankula ankula minatjiratja nguwanpa punkaṉi.
This man having travelled a long time in the heat is nearly collapsing from thirst.