yaaltji? yaalta?

where?

munkara
on the other side, behind

id:10129 order:734

Minyma puṉungka munkara ngaṟanyi tjarapakutjarangka nguṟurpa.
The woman is standing behind the tree in the middle of the fork.