nyanganpa ngura kutjupitja tjuṯa

introduced animals

putji
ngaya
mulku
putjikata
cat

id:9794 order:299

Putjingku mingkiṟi witilpai munu inkara wiyaringkula ngula maḻa ngalkupai.
A cat catches a mouse and then after playing with it a while eats it later on.