wampaṯaku ananyi

going hunting

tjuṯini
load spear into woomera

id:9968 order:538

Wati nyangangku kuḻaṯa tjuṯini parari wakantjikitjangku.
This man is loading a spear (into his woomera) in order to throw it a long way.