kapi, mina, kumpili, uṟu, yuṟu

water

tjutinyi
pour out of, leak out

id:9764 order:254

Kapi wayatjara aḻanguṟu tjutinyi.
Water is pouring out of the hole in the billycan.