tjukutjuku tjuṯa

minibeasts

waṉka
spider

id:9870 order:399

Waṉka tjuṯa panya waḻingka, puṉungka, tjaṉpingka, piṯingka kuḻu nyinapai.
Spiders live in houses, trees, grass and holes in the ground as well.