mai uṉinypa

edible seeds

wintalyka
mulga (Acacia aneura, Acacia paraneura)

id:9923 order:472

Wintalykaya kulkungka pauṟa uṉinypa tangkaringkunyangka mantjiṟa ngalkupai.
They bake mulga seeds on the coals and when the seeds are cooked they take them out and eat them.