tjuratja, wama

sweet things

witjinti
corkwood (Hakea chordophylla)

id:9911 order:456

Witjinti inuntjingka tjuratja ngaṟapai minangka tjunyiṟa tjikintjaku.
There is sweet nector in the corkwood flower that one mixes with water and drinks.