wampaṯaku ananyi

going hunting

wana
digging stick

id:9971 order:541

Iritiya minymangku wana kaṯalpai tjaḻaku, rapitaku, makuku.
Long ago women would cut a digging stick to (dig for) honey ants, rabbits and witchetty grubs.
tjawaṉi
dig

id:9972 order:542

Minyma nyanga kutjarangku maku ilykuwara iwiringka ngarinyangka tjawaṉi.
These two women are digging for grubs that live in the witchetty bush roots.
atuṉi
chop

id:9973 order:543

Minyma nyangangku alkaṟangka puṉu atuṉi wira palyantjikitjangku.
This woman is chopping a tree with an axe in order to make a coolamon.
uraṉi
pick, gather

id:9974 order:544

Minymangku kampuṟarpa para-uraṉi ngurakutu katinytjikitjangku.
The woman is gathering bush tomatoes to take home (for her family).
kurku
wanaṟi
mulga

id:9966 order:535

Watingku puṉu kurkunguṟu miru palyalpai.
A man makes a woomera from a mulga tree.
miru
woomera, spear-thrower

id:9967 order:537

Mirungku kutju kuḻaṯa tjukaṟurungku waṉinytjaku palyalpai.
Only a woomera enables (a man) to throw a spear accurately.