English to Alyawarr glossary

zebra finch (Taeniopygia guttata)
nyengk